About Church of Scientology by Д-р Десислава Панайотова-Пулиева

Exerts from article by Д-р Десислава Панайотова-Пулиева about the corrupt tactics by the Corporate Church of Scientology:
Сектата „Сциентология” е създадена от американския писател-фантаст Лафайет Рон Хъбард в средата на 20 век.

Една от "църквите" на Сциентологията

В тази секта привидно се проповядва между-човешка и религиозна толерантност, и че произлиза от будизма, но всъщност прилича доста на тоталитарен култ, в чийто център стои личността на нейния основател. Рон Хъбард е известен с отрицателното си отношение към редица от световните религии, в това число на християнството. През 1950 г. той издава „Дианетика: съвременна наука за душевно здраве“, с което поставя началото на своята „религия“. През 1954 г. в САЩ е регистрирана и първата сциентоложка църква.

…….

В рамките на сектата съществуват „Служба за специални въпроси“ и Отряд „Проект Рехабилитация“. Първата структура изпълнява всякакви секретни поръчения, давани от висшето ръководство на сциентолозите, в това число: следене, домогване до лични данни, оказване на психологически и финансов натиск, предизвикване на семейни проблеми и др. Според данните, втората структура представлява средство за принуда и манипулиране на членове на организацията, които са проявили съмнение в учението.

Не един път сциентолози са били осъждани за изнудване на хора. През 1996 г. е установена връзка между такова изнудване и причините за самоубийство. Чак тогава властите в САЩ определят сциентологията като секта. Добрата новина е, че в България официално няма данни за съществуването на последователи на сектата. Те се опитват да плъзнат и в България, регистрирани са вече опити, но благодарение на бързата намеса на Българската православна църква (БПЦ) и органите на реда са отхвърляни. Но докога ли ще успява БПЦ да ги държи настрани?

……..

ВАЖНО! ДА ПОВТОРИМ:

3. Както вече споменахме по-горе: силно притеснителен е фактът, че в рамките на сциентологичната организация/секта съществуват т. нар. Служба за специални въпроси (Office of Special Affairs (OSA) и Отряд „Проект Рехабилитация” (Rehabilitation Project Force (RPF).

Първата структура (OSA) изпълнява всякакви секретни поръчения, давани от висшето ръководство (Sea Organization – Морската организация) на сциентолозите, в това число: следене на външни хора и на членове на организацията; домогване до лични данни, до лична и класифицирана информация; оказване на психологически, административен и финансов натиск; предизвикване на семейни проблеми, на изкуствени фалити, и др.

Втората структура (RPF) представлява средство за принуда и манипулиране на членове на организацията, които са проявили съмнение, несъгласие и съпротива спрямо идеите, методите и практиките на сциентологичната организация с цел те да бъдат отново убедени в смисъла на това да работят за интересите на организацията. Данните на потърпевши, както и на съдебни институции и независими изследователи, показват, че в лагерите на RPF хората се третират по недостоен и насилствен начин: карани са да извършват тежки и унизителни трудови задачи; нямат право да говорят, докато не бъдат заговорени от натоварен с наблюдението им служител; отказва им се достъп до средствата за масова информация; не им се осигурява добра храна; принуждавани са към участие в многочасови „прослушвания” от специални одитори (разпитвачи) и към дълги обучения с цел „преоткриване” изключителността на сциентологията, и мн. др. Всичко това се извършва с цел повишаване равнището на влияние на сциентологията във всяка държава – на индивидуално, семейно, институционално и национално ниво, а оттам – и в международен план. За голямо съжаление в такива лагери наред с посочените престъпления са възниквали и конкретни смъртни случаи, част от които са били повод за дългогодишни съдебни битки на семействата на загиналите срещу сциентологичната организация. (Повече информация във връзка със съдебните процеси срещу сциентолозите може да се намери в документи като: „Conditions, Awards and Penances.“ Hubbard Communications Office Policy Letter, 16 November 1971R, Revised. (16 November): 3pp. Royal Courts of Justice. 1984. Decision in ‘B & G Wards,’ High Court, London. Judge J. Latey. (July 23): 53pp.; Dr Stephen Kent, Revised Version of a Presentation at the Society for the Scientific Study of Religion, San Diego, California (November 7, 1977) – BRAINWASHING IN SCIENTOLOGY’S REHABILITATION PROJECT FORCE (RPF); Armstrong, Gerry. 1982. „Affidavit of Gerry Armstrong.“ Filed in Orange County, California for the United States District Court, Middle District of Florida, Tampa Division. „Tonya Burden, Plaintiff v. Church of Scientology of California, Defendants. (June 25): 8pp.; и мн. др.).

Д-р Десислава Панайотова-Пулиева

In this sect apparently preached inter-human and religious tolerance, and that comes from Buddhism, but it looks like quite a totalitarian cult, in whose center stands the personality of its founder. Ron Hubbard is known for its negative attitude to a number of world religions, including Christianity. In 1950 he published “Dianetics: Modern Science of Mental Health”, which marked the beginning of his “religion”. In 1954, the US registered and the first Church of Scientology.

…..

Within the sect exist “Office of Special Affairs” detachment “Rehabilitation Project”. The first structure to carry out any secret errands given by senior Scientologists, including: monitoring, soliciting personal information, provide psychological and financial pressure, causing family problems and others. According to the second structure is a means of coercion and manipulation of the members of the organization who have expressed doubt in their practices.

Corporate Scientologists associated with the Church were convicted of extortion of people. In 1996, a connection is established between such blackmail and reasons for suicide. Only then did the US authorities define Scientology as a cult. The good news is that in Bulgaria there is no official data on the existence of followers of the sect. They try to drag in Bulgaria are registered already attempts, but thanks to the rapid intervention of the Bulgarian Orthodox Church (BOC) and the police are rejected. But how long will you managed BOC to keep them away?

 

Advertisements